موارد درخواستی خود را از ستون سمت چپ انتخاب نمایید .
مجموعه انتخاب شده : مکانیزاسیون - تعداد فیلم و مولتی مدیای موجود در این مجموعه : 15 می باشد.
  
بازگشت
ردیف
کد
عنوان
نوع
حجم (مگابایت)
توضیحات
انتخاب
همه
1
9-1
ماشين آلات كشاورزي
مولتي مديا
32.000
مولتي مدياي ماشين آلات كشاورزي
2
9-2
چاپر (ماشين برداشت ذرت)
فيلم آموزشي
160.000
فيلم آموزشي چاپر (ماشين برداشت ذرت)
3
9-3
بيلر (بسته بند)
فيلم آموزشي
172.000
فيلم آموزشي بيلر (بسته بند)
4
9-4
كمباين
فيلم آموزشي
264.000
فيلم آموزشي كمباين
5
9-5
سم پاش ها
فيلم آموزشي
266.000
فيلم آموزشي سم پاش ها
6
9-6
كارنده هاي رديف كار مكانيكي
فيلم آموزشي
205.000
فيلم آموزشي كارنده هاي رديف كار مكانيكي
7
9-7
تسطيح كننده كششي (لولر)
فيلم آموزشي
194.000
فيلم آموزشي تسطيح كننده كششي (لولر)
8
9-8
كود پاش
فيلم آموزشي
185.000
فيلم آموزشي ماشين كود
9
9-9
كولتيواتور كود كار
فيلم آموزشي
147.000
فيلم آموزشي كولتيواتور كود كار
10
9-10
كولتيواتور علف كن
فيلم آموزشي
148.000
فيلم آموزشي كولتيواتور علف كن
11
9-12
كولتيواتور ميان رديف
فيلم آموزشي
165.000
فيلم آموزشي كولتيواتور ميان رديف
12
9-13
سرويس و نگهداري تراكتور فرگوسن
فيلم آموزشي
191.000
فيلم آموزشي سرويس و نگهداري تراكتور فرگوسن
13
9-14
ادوات خاك ورزي اوليه - گاو آهن برگردان دار
فيلم آموزشي
257.000
فيلم آموزشي ادوات خاك ورزي اوليه - گاو آهن برگردان دار
14
9-15
كارنده رديف كار پنوماتيكي
فيلم آموزشي
265.000
فيلم آموزشي كارنده رديف كار پنوماتيكي
15
9-16
ديسك هاي سبك و سنگين (ادوات خاك ورزي ثانويه)
فيلم آموزشي
187.000
فيلم آموزشي ديسك هاي سبك و سنگين (ادوات خاك ورزي ثانويه)
         
     
* : اقلام اطلاعاتی الزامی