موارد درخواستی خود را از ستون سمت چپ انتخاب نمایید .
مجموعه انتخاب شده : بهره برداری - تعداد فیلم و مولتی مدیای موجود در این مجموعه : 9 می باشد.
  
بازگشت
ردیف
کد
عنوان
نوع
حجم (مگابایت)
توضیحات
انتخاب
همه
1
6-1
بيمه محصولات كشاورزي
فيلم آموزشي
19.000
فيلم آموزشي بيمه محصولات كشاورزي
2
6-2
استقرار شبكه ترويج
پاورپوينت
25.000
پاور پوينت استقرار شبكه ترويج
3
6-3
نظامهاي بهره برداري (نظام بهره برداري از زمين)
فيلم آموزشي
239.000
فيلم آموزشي نظامهاي بهره برداري قسمت اول (نظام بهره برداري از زمين)
4
6-4
نظامهاي بهره برداري ( يكپارچه سازي اراضي)
فيلم آموزشي
223.000
فيلم آموزشي نظامهاي بهره برداري قسمت دوم (يكپارچه سازي اراضي)
5
6-5
نظامهاي بهره برداري (تشكلهاي نظام بهره برداري )
فيلم آموزشي
199.000
فيلم آموزشي نظامهاي بهره برداري قسمت سوم (تشكلهاي نظام بهره برداري)
6
6-6
نظامهاي بهره برداري ( شركتهاي تعاوني توليد و مشاع)
فيلم آموزشي
211.000
فيلم آموزشي نظامهاي بهره برداري قسمت چهارم  (شركتهاي تعاوني توليد و مشاع)
7
6-7
نظامهاي بهره برداري (نظام فرآوري در بهره برداري)
فيلم آموزشي
231.000
فيلم آموزشي نظامهاي بهره برداري قسمت پنجم (نظام فرآوري در بهره برداري)
8
6-8
نظامهاي بهره برداري (نظام بهره برداري از جنگلها و مراتع)
فيلم آموزشي
198.000
فيلم آموزشي نظامهاي بهره برداري قسمت ششم (نظام بهره برداري از جنگلها و مراتع)
9
6-9
ساختار شركت هاي تعاوني توليد
مولتي مديا
363.640
مولتي مدياي شركتهاي تعاوني توليد روستايي و نقش آن در توسعه كشاورزي
         
     
* : اقلام اطلاعاتی الزامی