موارد درخواستی خود را از ستون سمت چپ انتخاب نمایید .
مجموعه انتخاب شده : منابع طبیعی - تعداد فیلم و مولتی مدیای موجود در این مجموعه : 17 می باشد.
  
بازگشت
ردیف
کد
عنوان
نوع
حجم (مگابایت)
توضیحات
انتخاب
همه
1
5-1
مرتع داري 4 - حفاظت از گياهان مرتعي
فيلم آموزشي
56.000
فيلم آموزشي مرتع داري 4 - حفاظت از گياهان مرتعي
2
5-2
مرتع داري 3 - اصول صحيح مرتعداري
فيلم آموزشي
71.000
فيلم آموزشي مرتع داري 3 - اصول صحيح مرتعداري
3
5-3
مرتع داري 1 - قرق
فيلم آموزشي
153.000
فيلم آموزشي مرتع داري 1 - قرق
4
5-4
مرتع داري 2 - برقراري تعادل دام و مرتع
فيلم آموزشي
105.000
مرتع داري 2 - برقراري تعادل دام و مرتع
5
5-5
دستان مهربان طبيعت 4
فيلم آموزشي
146.000
فيلم آموزشي دستان مهربان طبيعت 4
6
5-6
دستان مهربان طبيعت 3
فيلم آموزشي
150.000
فيلم آموزشي دستان مهربان طبيعت 3
7
5-7
دستان مهربان طبيعت 2
فيلم آموزشي
169.000
فيلم آموزشي دستان مهربان طبيعت 2
8
5-8
آبخيزداري
فيلم آموزشي
329.000
فيلم آموزشي آبخيزداري
9
5-9
دستان مهربان طبيعت 1
فيلم آموزشي
159.000
فيلم آموزشي دستان مهربان طبيعت 1
10
5-10
حفاظت محيط زيست روستا
فيلم آموزشي
200.000
فيلم آموزشي حفاظت محيط زيست روستا
11
5-11
ما و خاك
فيلم آموزشي
295.220
فيلم آموزشي ما و خاك
12
5-12
در قلمرو آبخيزها قسمت 4
فيلم آموزشي
141.610
فيلم آموزشي در قلمرو آبخيزها فسمت چهارم (حفاظت آب و خاك)
13
5-13
در قلمرو آبخيزها قسمت 5
فيلم آموزشي
144.320
فيلم آموزشي در قلمرو آبخيزها قسمت پنجم (پاكل)
14
5-14
ديو كهن
فيلم آموزشي
283.260
فيلم آموزشي در قلمرو آبخيزها ديو كهن
15
5-15
در قلمرو آبخيزها قسمت 1
فيلم آموزشي
168.650
در قلمرو آبخيزها قسمت اول (مرگ طبيعت)
16
5-16
در قلمرو آبخيزها قسمت 2
فيلم آموزشي
171.710
در قلمرو آبخيزها  قسمت دوم (ويراني خاك)
17
5-17
در قلمرو آبخيزها قسمت 3
فيلم آموزشي
180.520
در قلمرو آبخيزها قسمت سوم (پوشش گياهي)
         
     
* : اقلام اطلاعاتی الزامی